مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۱۱:۰۶

    اقتضائات زندگی با تکنولوژی

    بسیاری تکنولوژی را به‌عنوان وسیله‌ای ابزاری و تحت اختیار استفاده‌کننده فرض می‌کنند؛ حال آنکه تکنولوژی اقتضائات مخصوص به خودش را دارد و باید با آن همراه شد. تکنولوژی با انسان هماهنگ نمی‌شود، انسان است که باید با تکنولوژی خود را هماهنگ کند. تکنولوژی اقتضائاتی دارد که آن را به استفاده‌کنندۀ خود تحمیل می‌کند. در‌واقع، استفادۀ گسترده از وسایل تکنوژیک ویژگی‌هایی را به همراه دارد که از اختیار انسان خارج است. در این یادداشت سعی می‌شود به برخی از آن‌ها اشاره شود.