مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۸:۰۹

    آوینی اندیشمند دفاع مقدس

    پرسش از چگونگی پیدایش و رشد اندیشه، متوقف و موقوف به پرسشی پیشینی تر است که آیا میان نظر و عمل، رابطه ای برقرار است؟ به بیان روشن تر، آیا اندیشه در خلاء متولد می شود و انسان، تا چه حد فارغ از زمانه اش توان اندیشیدن دارد؟ اگر این مقوله را در فلسفه بررسی […]