مصاحبه

  • مقایسه فیلم های دفاع مقدسی تلویزیون در دهه 60 و 80
    ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۴:۱۲

    ایدئولوژی زدایی تصویر شهادت در تلویزیون

    الان متاسفانه بنیان تبلغیات خبری ما در تلویزیون آن چنانکه باید برحقایق استوار نیست جسد کشته های دشمنی چیز زیبایی که نیست بسیار هم هم زشت است و این درست ازنقاطی است که دشمنی به وسیله آن چهره جنگ ها را مشوّه جلوه می دهد. ما برای تسخیر خاک هم نمی جنگیم ، در حالی که تبلیغات خبری ما بیشتر بر همین دو محور تاکید دارد کشته های دشمنی و مساحت خاک تسخیر شده