مصاحبه

  • نقدی بر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی
    ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۱۵:۱۲

    برابر کردن دیه زن و مرد ظلمی بزرگ به زنان مسلمان

    این کار مجلس محترم شورای اسلامی، از نظر ظاهر با قوانین شرع منافاتی ندارد چرا که بیت المال می تواند در اموری که به مصلحت و ضرورت مسلمانان است مصرف شود. اگر هم از صندوق بیمه استفاده شود، بازهم چون تابع قرارداد بیمه است، مانع شرعی نخواهد داشت. اما روح نظام اقتصادی نسبت به زن و مرد را نادیده گرفته است و این داستان، گرچه به نام نفع زنان اتفاق می افتد اما زنان در این قانون بیشترین ضرر را خواهند دید و این بر گردن کسانی است که در فهم منظور اسلام دچار اشتباه شده اند.