مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ ۲۰:۴۸

    دوگانه مبتذل “دولتی-غیر دولتی” خدایگان رانت

    مهمترین نقد این گروههای اجتماعی این بود که دولت با بسط هژمونی فرهنگی خود که در مراجع آموزشی رسمی و غیر رسمی مانند مدارس و دانشگاهها و رسانه های گروهی بازتولید می شود اجازه تفکر و رشد به طبقات پایین دست و حاشیه ای جامعه را نمی دهد. از همین زمان مفهوم “غیر دولتی” برای مقابله با تسلط هژمونیک طبقه بورژوا که از طریق و با امکانات دولت صورت می گرفت ساخته و پرداخته شد.