مصاحبه

  • تجربه زیسته یک فرزند شهید
    ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ ۱۱:۰۱

    چگونه به کمک رانت تحصیلی می توان از استخوان شهدا بالا رفت؟

    بنده در نفی علم دینی و یا بومی استدلال نمی کنم و جدا هم خود بر ضرورت آنها معترفم، اما آنچه مرا به انتقاد از این مباحث می کشاند، استفاده از این فرصت و یا خلا برای پرکردن جیب عده ای می باشد. اینان به راحتی ارتقا علمی یافته اند. مقالات و کتب فراوان را با پول بیت المال چاپ کرده اند. به راحتی مرجع فکری جوانان گشته اند و به کرات از پول هایی که به آنها تزریق می شود دارند کتاب های بیهوده و بی مایه ای را چاپ می کنند و… اما