مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۲/۲ ۱۰:۰۸

    روزی برای عمل به وظیفه

    تابلو ها و بنرها و پرچم ها را با دقت رصد می کنم. بین همه بنرها و تبلیغاتی که از طرف دستگاه ها و نهادهای مختلف نصب شده است، بنرهایی با تصاویر “عبدالملک الحوثی” -رهبر حوثی های یمن- توجهم را جلب می کند. بنرهایی که در آن ها کنار عکس “الحوثی” به عربی و فارسی نوشته اند: “انقلاب ادامه دارد”.