مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ۱۵:۱۸

    فلسفه امروزین علوم اجتماعی با نگرش چند فرهنگی

    کتابهایی که در مورد فلسفه علوم اجتماعی نوشته می­شوند معمولاً دو رویه را پیش می­ گیرند: یا اینکه از نگاه فلسفی خاص مانند واقع گرایی ویا تعبیرگرایی(ایده­ آل­گرایی،تفسیرگرایی) به مسائل علوم اجتماعی نگاه می­کنند و یااینکه سعی می ­کنند طیف نگاههایی که یک قطب آن جامعه شناسان متقدمی چون دورکیم و مارکس( واقع­گرایی اثباتی خام […]