مصاحبه

  • نقد فیلم "اشباح" داریوش مهرجویی
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۰۹:۵۱

    عبور از شبح زدگی انسان مدرن

    می توان اشباح را فیلمی زندگی گرا به حساب آورد و اصلی ترین پیام آن را بازگشت به زندگی با عبور از خویشتن تفسیر کرد. با این زوایه دید، اشباح به شدت ضد فردگرایی است و خودخواهی ها و ماندن در خویشتن ها را مهمترین دستمایه اعتراض به مدرنیسم و نابودکننده زندگی جمعی آرامش بخش انسان قرار می دهد.