مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۶:۳۲

    ژئوکالچر عاشورا

    اگر عاشورا توانسته با قدرت تمام طی طریق کند، و فرهنگ جغرافیایی پیرامونی خود را تحت تأثیر قرار دهد، به دلیل پیوندی است که توانسته میان عقل و دل آدمی برقرار سازد. عاشورا فرهنگی است که جغرافیای پست مدرنیستی را درهم می کوبد و همگان را سیاه پوش می کند؛ بر جغرافیای ناموزون شهری غالب می شود و جای جای شهر تحت تأثیر این فرهنگ، سیاه پوش می شود.