مصاحبه

  • نقدی به رویه رشته های مهندسی در ایران
    ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۱۹:۳۳

    مهندسی و ما

    تجزیه گرایی، تقلیل گرایی و تعمیم گرایی مهمترین مشکلات رشته های مهندسی هستند/راهش آن است که مهندسي در حد خودش بماند. ما «مهندس» نشويم، بلکه مهندسي دانش ما باشد