مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ۱۹:۵۲

    ماهیت علوم اجتماعی در رئالیسم انتقادی باسکار*

     دکتر رضا ماحوزی** مقدمه روی ‌باسکار یکی از بزرگترین فیلسوفان علم در زمینه رئالیسم است. وی با معرفی ضعف‌ها و مشکلات مربوط به رئالیسم‌های خام و بازنمودی، رئالیسم انتقادی را توسعه داده است. به‌عقیده وی، پوزیتیویسم، که ‌برمبنای رئالیسم‌های خام و تا حدی بازنمودی بنا شده است، واقعیت و ذهن را بیش‌ از حد ساده […]