مصاحبه

  • رضا مهریزی*
    ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ ۲۲:۰۱

    حکمت حکومت ابراهیمی

    بحث در باب حکمت حکومت یا همان فلسفه سیاسی بحثی دراز دامن و چند بعدی است که از هر بعد و باب آن وارد شویم می توان به تفصیل تامل کرد و سخن راند. در این مقاله کوتاه ، کوشش ما این است که از باب و بعدی جدید به این وادی گام نهیم ، […]