مصاحبه

  • باورهاى علم دینى
    ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۲

    مفهوم علم دینی و نحله های موجود برای دستیابی به آن

    بحث از امکان علم دینى یکى از مسائل مهمى است که از دیرباز ذهن دانشمندان متدین و به خصوص اندیشمندان مسلمان را به خود مشغول کرده است. در جهان مسیحیت و غرب با ظهور عصر روشنگرى و پدید آمدن نحله‏ هاى فلسفى تجربه‏ گرا، علوم جدید که محصول آن نحله‏ ها بودند، جاى دین سنتى […]