مصاحبه

  • درباره قانون جدید حمایت از خانواده
    ۱۳۹۲/۰۶/۴ ۱۵:۴۱

    مسیر اشتباه در روش تحقیق و قانون گذاری در بیراهه

    در ایران امروز متاسفانه بسیاری از مردان علاقه به آن چه روحیه مردانه دانسته می‌شود را از دست داده‌اند و اعتقادی دیگر به تفاوت زن و مرد ندارند(حتی اگر در سخن این حرف را انکار کنند) و احترامشان را برای زنانگی را از دست داده‌اند و روحیه زن‌ها را با انتظارات بی جا و مادی مردانه می‌کنند.