مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۲۰:۱۱

    جامعه شناسی اسلامی: امکان و مطلوبیت

    این مقاله در پاسخ به نقدی است که دکتر محمدرضا طالبان بر کتاب «روش تحقیق در علوم اجتماعی: از اثبات گرایی تا هنجار گرایی» با عنوان «جامعه شناسی اسلامی، ایده ای بزرگ با بضاعتی اندک» نوشته اند. این پاسخ در شماره 82 کتاب ماه علوم اجتماعی (مرداد 1383) به چاپ رسیده است که متن آن […]