مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ ۱۳:۴۳

    دلایل عدم ظهور نظریه اجتماعی در ایران

    این مقاله در صدد اثبات سه چیز است: «بررسی دلایل عدم ظهور نظریه اجتماعی در ایران» «نظریه اجتماعی صرفاً در سنت تاریخی متافیزیک و در بطن تفکر متافیزیکی شکل گرفته است» ج) سنت تفکر متافیزیکی در ایران هیچ گاه به شکل تام و تمام ظهور نیافته است.