مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۱۵:۱۹

    جامعه شناسی سوگواری مذهبی در ایران

    مراسم و مجالس سوگواری مذهبی در بین ایرانیان شیعی علیرغم عمق و وسعت و نیز گرما و جوشش عاطفی که نوعی وفاق و همبستگی اجتماعی را موجب می شود، کمتر از منظر علمی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. شور دینی و مذهبی و کشش و جاذبه های مجالس سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی اغلب جامعه شناسان ایرانی و شیعی را نیز در خود گرفته است، به نوعی که کمتر امکان و مجال آن را یافته اند تا به عنوان محقق و تماشاگر به بررسی علمی این پدیده اجتماعی بپردازند. مقاله زیر تلاش کرده است با پرهیز از چنان مشکلی از منظری علمی و روشمند به بررسی جامعه شناسی مراسم ها و مجالس سوگواری مذهبی در ایران بپردازد.