مصاحبه

  • نگرش جامعه شناختی- ادبی بر ادبیّات دفاع مقدّس
    ۱۳۹۲/۰۳/۴ ۱۷:۴۱

    شعر دفاع مقدس مستقیماً از درون مردم جامعه برخاسته است

    واقعیّتهای اجتماعی و چگونگی رویدادهای مختلف فرهنگی، سیاسی واجتماعی و روابط و مناسبات طبقات و گروه ها که در جریانات سیاسی بیشتر تبلور می یابد، در آیینه ادبیّات به نمایش درمی آید. شعر نیز به دلیل همراهی وهمزادی دیرینه اش با حیات اجتماعی بشری، افزون بر دقایق وظرایف هنری به عنوان مناسبترین محمل تاریخی واجتماعی، آثار و نشانه های بیرونی جامعه را در خود به همراه دارد و مطالعه آن از دیدگاه جامعه شناسی ادبی، پاسخ بسیاری از جلوه ها و واقعیّتهای پنهان وگاهی به دور از دسترس مورّخان و جامعه شناسان اجتماعی را در اختیار ما قرار می دهد.
    با چنین نگرش جامعه شناختی ادبی مشاهده می شود که شعر دفاع مقدّس هم که به طور مستقیم از بطن مردم برخاسته و برای مردم نیز سرایش یافته، بسیاری از واقعیّتهای اجتماعی را در آیینه تصوّرات خود ثبت کرده است؛ از جمله زمینه های پیدایش گسست های فرهنگی، نفوذ فرصت طلبان، منافقان و توطئه های مختلف دشمنان انقلاب، ایجاد جوّهای نامناسب روانی و ناآرام سیاسی در کشور و نارضایتی و تفرقه در بین مردم و بدبینی نسبت به نظام حاکم اسلامی را، که از سوی دشمنان انقلاب صورت می گرفت در لا به لای سروده های شاعران دفاع مقدّس می توان یافت. این مقاله با نگاهی اجمالی، نقشی از همسویی و تعامل شعر دفاع مقدس را با تغییرات و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را بررسی و تبیین کرده است .