مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ ۱۷:۴۹

    هویت علم دینی (نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی)

    “علم دینی” معنایی موجه دارد که نه با هویت علم ناسازگار است، نه با هویت دین. در این معنا، دین همچون معرفتی مقدم بر علم، منبع الهامی برای مفاهیم، فرضیه­ها، مدل­ها و سبک تبیین خواهد بود. هنگامی که فرضیه­هایی از این دست که رنگ تعلق آنها به معرفت دینی آشکار است از بوته تجربه بگذرند، […]