مصاحبه

  • رئالیسم انتقادی: واقعیت عمیق تر از آن چیزی است که می بینیم
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰۰:۱۹

    درباره روی بسکار و رئالیسم انتقادی

    رئالیسم انتقادی، واقعیت را عمیق‌تر از آنچه می‌توانیم ببینیم، و آنچه رخ می‌دهد، می‌نگرد. ولی در موضع مقابل، پوزیتیویسم، صرفاً رویدادهایی را كه به نحو ملموسی اتفاق می‌افتند، واقعیت تام و تمام می‌شمرد.