مصاحبه

  • استاد شهید، الگوی جاوید
    ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۰۹:۴۶

    استاد شهید مرتضی مطهری

    استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان نمونه ای از روحانی روشنفکر ومبارز در تاریخ معاصر ایران می درخشد . سوابق علمی ، سیاسی و مبارزاتی ایشان به خوبی عدم فاصله بین علم وعمل را در او نشان می دهد .