مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۳/۷ ۱۷:۲۲

    نقدی بر نگاه کلینیکی به فرهنگ

    نگاه کلینیکی، فرهنگ را بخشی مجزا تلقی می‌کند که باید نقش آموزش، پیشگیری و درمان امور، مسائل و مشکلات فرهنگی را بدان حواله کرد. درحالی که فرهنگ بخشی مجزا از سایر ابعاد اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی و در عرض چیزهای دیگر نیست. فرهنگ؛ بخش نیست؛ فرهنگ؛ بُعد است.