مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ۱۸:۱۹

    احتمالی بر علوم انسانی اسلامی

    نقدی بر یادداشت دکتر فیاض “فرمولی برای علوم انسانی اسلامی” در هفته نامه – پگاه حوزه – 1388 – شماره 257، تیر