مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۲

    آیندۀ سلفی‌گری افراطی

    گروه‌های سلفی رادیکال در چنددهه اخیر به شکل عجیبی رشد کرده‌اند. در دورانی که جهانی‌شدن، تجدد و دهکده جهانی مطرح است، جای این سوال باقی است که چرا باید گروه‌های تجددستیز در این حد وسیع رشد کنند.