مصاحبه

  • تاملاتی در تطور شعر فروغ و مسیر تعالی خواهی زنان مسلمان
    ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ ۰۹:۳۸

    فروغی در طنین بیداری زنان

    پیشرفت و اوج حرکت فروغ در مسیر تعالی، میل به تحول و گذر از شرایط موجود برای نیل به شرایط مطلوب را می توان در قله شعر زنان انقلاب یعنی طاهره صفارزاده جست. آنجا که طاهره صفارزاده به عنوان شاعری تعالی خواه و معترض به شرایط موجود، در مسیر شدن به سایه مستقیم کلام خدا پناه می برد و کلماتش را در زلال کلمات خداوند صیقل می دهد تا بنیانگذار شعر اعتراض و مقاومت باشد و الهام بخش بسیاری مردان شاعر پس از خود.