مصاحبه

 • بازخوانی کتاب "سرطان اجتماعی فساد" به بهانه آزادی شهرام جزایری:
  ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۹:۰۰

  زمینه های اجتماعی و ساختاری رشد «سرطان فساد» در نگاه دکتر رفیع پور

  تولید نیازهای کاذب از طریق تجمل گرایی و نمایش ثروت و تبلیغات مصرف گرایی، مدرک گرایی، فقدان کنترل بیرونی و درونی منسجم و کارامد در این کتاب از مهمترین عوامل رشد فساد در جامعه برشمرده شده است.

 • گذری بر زندگی وآثار پروفسور رفیع پور
  ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ۱۴:۵۴

  پروفسور فرامرز رفیع پور

  رفیع پور در میان اساتید فعلى جامعه شناسى از جایگاه ویژه اى برخوردار است و از او با عنوان پروفسور یاد مى شود.عنوانى که او با تحقیقات و پژوهش هاى بسیار تأثیرگذارش ثابت کرده لیاقت آن رادارد و کمتر کسى در این حوزه از علوم اجتماعى در ایران به این عنوان دست یافته است. او متولد سال ۱۳۲۰ و […]