مصاحبه

  • چه‌گونه سرمایه­‌داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد و چه‌گونه باید آن را پس گرفت؟
    ۱۳۹۳/۱۱/۹ ۱۸:۴۱

    چرخش ظالمانه­‌ی جنبش زنان

    چیزی که پشت این چرخش است دگرگونی‌ه­ای بنیادی در خصلت سرمایه­‌داری است. سرمایه­‌داری دولتیِ دوران پس از جنگ جای خود را به شکل جدیدی از سرمایه­‌داری داده است – «غیرسازمان یافته»، در مسیر جهانی‌سازی، نولیبرال. موج دوم فمینیسم در هیئت نقدی بر سرمایه‌­داری دولتی سر برآورد، اما به خدمتکار سرمایه­‌داری نولیبرال تبدیل شد.