مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۵:۵۹

    «رساله نکاحیه»؛ کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین

    گرچه شاید دیدگاه های مرحوم علامه تهرانی در عرصه های مختلفی تفاوت هایی با نگاه مکتب معیار انقلاب اسلامی داشته باشد، اما به عنوان تنها اثر اعتراضی سال های اجرای بی توجه و کم و کاست سیاست های نظام سلطه ی جهانی در مورد کنتزل جمعیت در کشور است که به همین علت اهمیت دو چندانی می یابد.

  • کنترل جمعیت و «جنگ علیه خانواده»

    به اصطلاح «کارشناسانی» مانند کالدرن، کم ترین اطلاعاتی درباره ی روند جمعیت جهانی ندارند. آن ها فقط از مفهوم عوام پسند بحران استفاده کرده اند تا دستور کار لیبرالیستی و مدافع روابط آزاد جنسی خود را اجرا کنند.ب ه این ترتیب است که کتاب های درسی، دانش اموزان را در «تنگناهای» اخلاقی قرار می دهند و از آن ها می خواهند برای زمین «بیش از اندازه پر جمعیت» چاره ای بیندیشند.