مصاحبه

  • واکاوی عوامل بحران زا در بخش آب
    ۱۳۹۳/۰۸/۸ ۱۶:۳۳

    ۶پرده از بحران آب / تصمیم های آلوده آبی

    تصمیمات غلط در برخی موارد ضربات جبران ناپذیری به سرنوشت آب وارد کرده است که اثر آن سال های سال دامنگیر حوضه های آبی کشور شده است. تصمیماتی مانند مجوزهای بی حساب برای حفر چاه در طول سالیان دراز که چاه های دشتی مانند مشهد که ممنوعه نیز بوده از حدود 1500 حلقه چاه به حدود 7000 حلقه چاه رسانده است.