مصاحبه

 • گفتگو با پروفسور شاپور رواسانی درباره خدمت و خیانت مستشرقین:
  ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۲۰:۴۸

  بهتر است بررسی‌هایشان دفن شوند تا جسدشان

  کار عمده مورخین و مستشرقین غربی که برای ما تاریخ نوشته‌‌اند (و می‌نویسند) با تجلیل از سلاطین، شرح جنگ‌ها (غارت‌ها) تجلیل از طبقه حاکم و تبلیغات نژادی همراه با انکار مبارزات طبقات محروم است. همچنانکه کار عمده مورخین و راویان دوران خلفا در خدمت به طبقه حاکم متهم کردن رهبران قیام‌های مردمی به انواع فسادها و انحرافات اخلاقی و پرده‌پوشی از جنایات طبقه حاکم بود.

 • ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۹:۵۱

  جنگ طبقاتی در جوامع سرمایه داری غرب و شرق

  در جوامع مستعمراتی و عقب نگهداشته شده، طبقه سرمایه دار و ثروتمند دارای خصلت دوگانه است. از طرفی برای به‌دست آوردن سود و منافع مادی بیشتر با طبقه حاکم و امپریالیسم ‌سرمایه‌د‌اری در مواردی رقابت می‌کند زیرا خواستار بدست آوردن سهم بیشتری از غارت اقتصادی جامعه است و در همان حال برای حفظ منافع طبقاتی اش حافظ نظام اقتصادی و شیوه تولید مسلط نیز می‌باشد این طبقه در مواردی می‌کوشد برای بدست آوردن قدرت در نظام سیاسی و فرهنگی و شرکت در دولت و حکومت برای بدست آوردن منافع بیشتر و تثبیت موقعیت طبقاتی با تظاهر به جانبداری از خواست‌های‌‌‌‌ طبقات محروم با طرح شعارهای سیاسی و فرهنگی و تظاهر به جانبداری از حقوق محرومین با حفظ ساختار اقتصادی و شیوه تولید مسلط حاکم، رهبری مبارزات ضد استعماری و حق طلبانه توده محروم را بدست گیرد.