مصاحبه

  • گفتاری از دکتر مرتضی فرهادی درباره تاثیرات پول بر زندگی انسانی
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۱۵:۴۳

    پرده پنهان پول

    پول همچون حجابی اکبر بین فرد و دایرۀ اجتماعی وی (خود و دیگران) و بین انسان و طبیعت و بین انسان و جامعه و در نتیجه بین انسان و جهان هستی گاه دانسته و در بسیاری از موارد ندانسته، حایل ایجاد کرده است. پرده ای از جنس سیاه چاله ها که همۀ پرتوهای رنگارنگ فرهنگ بشری را جذب و تنها پرتو استاندارد شدۀ اقتصادی را باز می تاباند.