مصاحبه

  • اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف برگزار می کند
    ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ۲۲:۲۳

    بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن و چشم اندازی از پزشکی اسلامی

    اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف در چارچوب سلسله جلسات “محفل اندیشه” که به ارائه، بحث و نقد آراء صاحب نظران درباره دانشگاه اسلامی، علم دینی و مطالعه انتقادی علم و تکنولوژی مدرن اختصاص داده است، نشست علمی« بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن وچشم اندازی از پزشکی اسلامی» برگزار می کند

  • بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی و چشم اندازی از پزشکی اسلامی

    ابتدا پزشکی غربی یا مدرن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس به مکاتب کل‌گرا و مبانی هستی شناختی آن به عنوان رقیب پزشکی غربی می‌پردازیم و رویکرد هرمنوتیک را به عنوان یکی از رویکردهای جدید در این گروه تفصیل بیشتر می‌دهیم. نهایتاً به مقایسه و بررسی این مبانی متافیزیکی پزشکی، از منظر اسلام و فلسفه مسلمین پرداختیم تا راهگشای نوع نگاه پزشکی اسلامی به این مبانی باشد