مصاحبه

 • نقد فیلم "اشباح" داریوش مهرجویی
  ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۰۹:۵۱

  عبور از شبح زدگی انسان مدرن

  می توان اشباح را فیلمی زندگی گرا به حساب آورد و اصلی ترین پیام آن را بازگشت به زندگی با عبور از خویشتن تفسیر کرد. با این زوایه دید، اشباح به شدت ضد فردگرایی است و خودخواهی ها و ماندن در خویشتن ها را مهمترین دستمایه اعتراض به مدرنیسم و نابودکننده زندگی جمعی آرامش بخش انسان قرار می دهد.

 • مناظره با موضوع مواجهه ایرانیان با پست مدرنیسم
  ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۴:۱۰

  عبدالکریمی:جلال،شریعتی ومطهری مدرنیسم را اشتباها یک مکتب می دیدند/قائمی نیا:فلسفه وزیست جهان در یک رابطه ی جدلی ودیالکتیکی قرار دارند+فیلم

  مدرنتیه را به عنوان مجموعه ای از گزاره ها، باورها، مکتب ها و اعتقادات تلقی کردند، و سپس گمان بردند که می توانند با چند سخنرانی، منبر رفتن، مقاله و کتاب نوشتن می توانند در برابر مدرنیته مقاومت کنند. برای مثال این خطا را در کتاب «غرب زدگی» جلال آل احمد، در کتاب «بازگشت به خویشتن» دکتر شریعتی و کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» آقای مطهری می بینیم.

 • معرفی کتاب
  ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۸:۲۹

  امریکا

  بودریار در مجموع آمریکا را جهانی می داند که از ثروت ، قدرت ، خرفتی ، بی اعتنایی ، پیوریتانیسم و بهداشت روانی ، فقر و اسراف، بیهودگی وپوچی تکنولوژیک وخشونت بی هدف ، کاملا فاسد شده وپوسیده است ولی با وجود این بازهم احساس می کند چیزی ازآغازوپیدایش جهان را با خود دارد.
  شاید به این دلیل که کل جهان هم چنان خواب نیویورک را می بیند ، درست همان موقعی که نیویورک برآن حاکم است و استثمارش می کند.

 • گفتاری از دکتر شهاب اسفندیاری
  ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۱۶:۵۳

  جامعه شناسی آشغال، زیبایی شناسی زباله

  “زباله” از طرفی مانند مرگ و قضای حاجت (excrement) باعث می شود همه آدمها فارغ از طبقه و موقعیت اجتماعی شان در یک سطح قرار گیرند. از طرف دیگر از منظر اجتماعی یک “افشاگر حقیقت” است. در پایین ترین مرحله اجتماع، در تحتانی ترین مرتبه بدن سیاسی جامعه، زباله نمایانگر خروج و ظهور دوباره “سرکوب شده ها” (repressed) است. جایی که کاندوم های مصرف شده، نوارهای خونی، سرنگ های آلوده، و بچه های سقط شده را آنجا رها می کنند.

 • مجتبی اعتمادی نیا
  ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ ۱۹:۳۲

  پست‌مدرنیته؛ چیستی و چگونگی

  هرگونه بحث و بررسی در باب چیستی پست‌مدرنیته، نخست موقوف امعان نظر بر معنای این اصطلاح است، و این امر، خود وابسته به تبیین رابطه میان مدرنیته و پست‌مدرنیته است. ۱- هرگونه بحث و بررسی در باب چیستی پست‌مدرنیته، نخست موقوف امعان نظر بر معنای این اصطلاح است، و این امر، خود وابسته به تبیین رابطه […]