مصاحبه

  • پنج ستاره درباره فیلم پنج ستاره(2)
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ۲۳:۱۱

    ستاره هایی که از استخوان مستضعفان بالا می رود

    یکی از مهمترین وظایف یک هنرمند یا فیلم ساز، نمایش دردهای جامعه است. رساندن صدای زخم ها و بیماریهای جامعه، رساندن صدای مستضعفان و دردمندان و ستم دیدگان جامعه به دیگران، بیدار کردن جامعه از خواب های خوش بینی و خوش خیالی بی مورد و تذکر و تلنگوری به افراد غافل. اینگونه فیلم ها را فیلم اجتماعی می نامند.