مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۴:۳۹

    مفهوم امر سیاسی

    کارویژه اصلی دولت، به عنوان محور امر سیاسی، که بر دوگانه دوست/دشمن برقرار شده است، برقراری نظم است. یعنی دولت باید بکوشد از درون نزاع دائمی دوست/دشمن نظمی پدید آورد