مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۰:۴۱

    کودک آزاری

    کودک آزاری و غفلت چه در خانه و چه در اجتماع از ناهنجارترین پدیده های اجتماعی است. شما وقتی می بینید کودک توسط نزدیکترین اعضای خانواده و چه در اجتماع مورد آزار قرار می گیرد، تحت بدترین شرایط جسمی و روحی که این کودک اعتماد به اجتماع و خانواده که امن ترین مکان برای فرزندان است از دست میدهد. مقاله حاضر تعاریف از کودک،کودک آزاری،انواع آن و نشریات و کتاب ها و فیلم های داخل و خارج راگزارش می دهیم، ودر آخر کار حاضر به صورت کتابخانه ای و می باشد.