مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۳/۴ ۱۳:۰۴

    معرفی رشته مطالعات جوانان؛ برنامه درسي و سرفصل دروس

    جامعه ما داراي يكي از جوانترين جمعيت هاي دنيا است و وضعيت موجود جوانان در كشور از جهات مختلفي از جمله تحصيل، اشتغال، فراغت، ازدواج و جامعهپذيري به مسائل اجتماعي مهم كشور تبديل شده كه حل آن علاوه بر بسيج نيروهاي مختلف، نيازمند تربيت كارشناسان و متخصصاني است كه بتوانند به لحاظ نظري و كاربردي اين بسيج را همراهي و هدايت كنند.